هاست ابری .Net

فقط در چند ثانیه وبسایت .Net خود را روی سرورهای ابری اجرا کنید

سریع

ﺑﺪﻭﻥ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪﯼ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺕ

دیگر نیازی به پیکربندی سرورها و دستورات پیچیده‌ی لینوکسی ندارید، ما ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪﯼ آماده کرده‌ایم. لیارا کارهای DevOps ای شما را انجام می‌دهد.

پشتیبانی از HTTP/2

باینری شدن داده‌ها، فشرده سازی هدرها، غیرهمزمانی در ترتیب درخواست‌ها و بسیاری موارد مشابه در HTTP/2 باعث می‌شوند تا سرعت بالاتری را در زمان لود صفحات وب تجربه کنید.

ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﯼ ﺑﺎ CI/CD

ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ CI/CD، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ Push کردن ﺩﺭ GitHub و GitLab، ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻟﯿﺎﺭﺍ ﻫﻢ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

پایدار

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻥﮔﯿﺮﯼ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ

نگران از دست‌رفتن داده‌های کسب و کارتان نباشید، ما هر روز از وبسایت شما بک‌آپ گرفته و در ۲ دیتاسنتر نگه‌داری می‌کنیم.

ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺍﻭﻥﺗﺎﯾﻢ

در هر ساعتی از شبانه‌روز، تغییرات خود را بدون نگرانی می‌توانید دیپلوی کنید، چرا که این‌کار بدون اختلال در سرویس‌دهی وب‌سایت شما انجام می‌شود.

ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺒﻠﯽ

بدون ترس و نگرانی کدهای جدید را دیپلوی کنید، چرا که اگر هر مشکلی باشد، با یک کلیک می‌توانید به نسخه‌ی قبل بازگردید.

آسان

ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭ ﻟﺤﻈﻪ

ﺩﯾﮕﺮ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺎﻻﯼ ﻭﺑﺴﺎﯾﺖﺗﺎﻥ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ، ﺩﺭ ﻟﯿﺎﺭﺍ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﮏ ﻣﻨﺎﺑﻊﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﺩﻫﯿﺪ.

ﺳﺮﻭﯾﺲ ﺍﯾﻤﯿﻞ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ

ﺑﺎ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ SMTP ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩﺗﺎﻥ، ﺍﯾﻤﯿﻞﻫﺎﯼ ﺗﺮﺍﮐﻨﺸﯽ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﻭ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﻬﯿﻪ SSL ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ

ﺩﺭ ﻟﯿﺎﺭﺍ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﻣﻨﻪﺗﺎﻥ ﮔﻮﺍﻫﯽ SSL ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ایمن

ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ

ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺩﯾﺘﺎﺑﯿﺲ شما ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺮﻭﯾﺲﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﺎﺭﺑﺮﯼ ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ

ﺩﺭ ﻟﯿﺎﺭﺍ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻭﺑﺴﺎﯾﺖﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺯﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

نمایش ﻻﮒﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﻧﺪﻩ

بدون شک دنبال‌کردن لاگ‌ها بهترین راه برای اطمینان از عملکرد صحیح برنامه‌هاست. در لیارا به‌صورت زنده امکان مشاهده‌ی لاگ‌های‌تان را دارید.

به‌صرفه

ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﺳﺮﻭﯾﺲ

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﻧﯿﺎﺯ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﻭﺑﺴﺎﯾﺖﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻭ هزینه‌ی آن ﺭﺍ ﯾﮏﺳﻮﻡ ﮐﻨﯿﺪ.

ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺳﺎﻋﺘﯽ

ﺩﺭ ﻟﯿﺎﺭﺍ هزینه‌ها ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ساعات ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ، ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺣﺴﺎﺏﺗﺎﻥ ﮐﺴﺮ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﺳﺎﺏﺩﺍﻣﻨﻪ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ liara.run

ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺴﺖ ﻭﺑﺴﺎﯾﺖﺗﺎﻥ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻧﺪﺍﺭﯾﺪ، چرا که ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﺯ ﺳﺎﺏﺩﺍﻣﻨﻪ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ liara.run ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ.

۱۰۰,۰۰۰ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎر ﺍﻭﻟﯿﻪ ﻫﺪﯾﻪ

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﺎﺭﺑﺮﯼ، ﻣﺒﻠﻎ ۱۰۰ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﻫﺪﯾﻪ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ به صورت ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﯿﺎﺭﺍ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺍﺯ دات نت

امکان انتخاب و تغییر نسخه‌ی Net.

در لیارا می‌توانید آخرین نسخه‌های Net. یعنی ۲.۱، ۲.۲، ۳.۰، ۳.۱، ۵.۰ و ۶.۰ را مستقر کنید.

نصب خودکار پکیج‌های NuGet

لیارا به‌صورت خودکار، در زمان استقرار، پکیج‌های مورد نیاز برنامه‌ی شما را با استفاده از NuGet نصب می‌کند.

دسترسی به خط فرمان

با وجود دسترسی مستقیم به خط فرمان برنامه می‌توانید دستورات مدیریتی را به‌راحتی اجرا کنید.

امکان تنظیم و مدیریت Environment Variable‌ها

در لیارا این امکان وجود دارد تا متغیرهای محیطی هر برنامه را به‌سادگی از طریق پنل کاربری مدیریت کنید.

راهنمای اجرای دات نت در لیارا

‍‍‍ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﯾﺘﺎﺑﯿﺲ

ﭘﻠﻦﻫﺎ

رایگان
RAM128 MB
CPU0.125 Core
فضای سورس‌کد256 MB
فضای ذخیره‌سازی0
فضای پشتیبان0 GB HDD
ترافیکنامحدود
موقعیتایران
۳۶,۰۰۰ تومان در ماه
۵۰ تومان هر ساعت
RAM256 MB
CPU0.25 Core
فضای سورس‌کد256 MB
فضای ذخیره‌سازی2.5 GB SSD
فضای پشتیبان25 GB HDD
ترافیکنامحدود
موقعیتایران
۷۲,۰۰۰ تومان در ماه
۱۰۰ تومان هر ساعت
RAM512 MB
CPU0.5 Core
فضای سورس‌کد256 MB
فضای ذخیره‌سازی5 GB SSD
فضای پشتیبان50 GB HDD
ترافیکنامحدود
موقعیتایران
پر‌استفاده‌ترین
۱۴۴,۰۰۰ تومان در ماه
۲۰۰ تومان هر ساعت
RAM1 GB
CPU1 Core
فضای سورس‌کد256 MB
فضای ذخیره‌سازی10 GB SSD
فضای پشتیبان100 GB HDD
ترافیکنامحدود
موقعیتایران
۲۸۸,۰۰۰ تومان در ماه
۴۰۰ تومان هر ساعت
RAM2 GB
CPU2 Core
فضای سورس‌کد256 MB
فضای ذخیره‌سازی20 GB SSD
فضای پشتیبان200 GB HDD
ترافیکنامحدود
موقعیتایران
۵۷۶,۰۰۰ تومان در ماه
۸۰۰ تومان هر ساعت
RAM4 GB
CPU4 Core
فضای سورس‌کد256 MB
فضای ذخیره‌سازی40 GB SSD
فضای پشتیبان400 GB HDD
ترافیکنامحدود
موقعیتایران
۱,۱۵۲,۰۰۰ تومان در ماه
۱۶۰۰ تومان هر ساعت
RAM8 GB
CPU8 Core
فضای سورس‌کد256 MB
فضای ذخیره‌سازی80 GB SSD
فضای پشتیبان800 GB HDD
ترافیکنامحدود
موقعیتایران
۲,۳۰۴,۰۰۰ تومان در ماه
۳۲۰۰ تومان هر ساعت
RAM16 GB
CPU16 Core
فضای سورس‌کد256 MB
فضای ذخیره‌سازی160 GB SSD
فضای پشتیبان1600 GB HDD
ترافیکنامحدود
موقعیتایران

تجربه همراهان

محمد جواد عباسیان

«وب سایت ما با توجه به تعداد کاربران زیاد و مخصوصا همزمان آنلاین بودن کاربران نیاز به سرویسی استیبل و همچنین پشتیبان قوی داشت که با جستجو و مشورت با دوستان با لیارا آشنا شدیم و تا به جای اینکار هم از نظر فنی و هم از نظر پشتیبانی فوق العاده راضی بودیم. به همه دوستان توصیه میکنم حتما لیارا رو تجربه کنید تا متوجه کیفیت فنی و پشتیبانی اون بشید.»

zburse.vip

امین خیاطین

«بنده بشخصه واقعا از عملکرد و سرعت سرویس لیارا راضی هستم،اما مهمترین چیزی که رضایت من رو خیلی بیشتر کرده و شاید بشه گفت لیارا رو از رقبا متمایز کرده پشتیبانی فوق العاده و سرعت بسیار عالی تیم پشتیبانی هستش.تعهد کاری عالیه.»

aloapple.com

کمیل مقدسی

«لیارا یکی از موفق ترین سرویس دهنده های PaaS، DBaaS در ایرانه که میشه گفت تمام نیاز های یک توسعه دهنده رو فراهم کرده. پنل کاربری حرفه ای، پشتیبانی از برنامه های متنوع از جمله نود جی اس و دیتابیس های مختلف این سرویس دهنده خدمات ابری رو کاملا متمایز میکنه. در مدت زمان همکاری ما با لیارا همیشه شاهد سرویسی پایدار و مطمئن بودیم.»

pezeshkline.ir