برنامه‌نویسی

آموزش تبدیل یک آرایه به گروهی از آرایه‌ها در JavaScript


۱۶ فروردین ۱۴۰۰
آموزش تبدیل یک آرایه به گروهی از آرایه‌ها در javascript

گاهی اوقات ممکن است بخواهیم یک آرایه را به چندین آرایه تقسیم کنیم بنابراین تصمیم گرفتیم در این مقاله با ارائه یک روش سریع و آسان به این موضوع بپردازیم.

مسئله

فرض را بر این بگیریم که آرایه زیر، آرایه مورد نظر ما است:

const nums = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9];

و به هر دلیلی می‌خواهیم آرایه فوق را به‌صورت زیر به چند آرایه تقسیم کنیم:

const result = [
 [1, 2, 3],
 [4, 5, 6],
 [7, 8, 9],
];

بنابراین راه حل چیست؟

راه حل

راه حل ما به شکل زیر است اما بایستی توجه داشته باشید که در راه حل ما یک آرایه جدید با نام result ایجاد می‌شود و در آرایه اولیه ما یعنی nums تغییری ایجاد نخواهد شد:

const nums = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9];

// Get number of elements per subarray
const numsPerGroup = Math.ceil(nums.length / 3);
// Create array based on number of groups
const result = new Array(3)
 // Make sure each element isn't empty
 .fill('')
 // For each group, grab the right `slice` of the input array
 .map((_, i) => nums.slice(i * numsPerGroup, (i + 1) * numsPerGroup));

به‌‌طور کلی با استفاده از کدهای فوق، مسئله‌ی مورد نظر ما حل می‌شود اما آیا می‌توانیم این راه حل را به یک فانکشن تبدیل کنیم؟

ایحاد فانکشن برای استفاده مجدد

برای استفاده‌ی مجدد از راه حل فوق بایستی کدها را در یک فانکشن قرار داده و داده‌های استاتیک یعنی nums و 3 را به‌عنوان آرگومان‌های ورودی فانکشن دریافت کنیم:

function createGroups(arr, numGroups) {
 const perGroup = Math.ceil(arr.length / numGroups);
 return new Array(numGroups)
  .fill('')
  .map((_, i) => arr.slice(i * perGroup, (i + 1) * perGroup));
}

حال بیایید عملکرد آن را ببینیم:

console.log(createGroups(['cat', 'dog', 'pig', 'frog'], 2));
// [["cat", "dog"], ["pig", "frog"]]

console.log(createGroups([1, 2, 3, 4, 5], 3));
// [[1, 2], [3, 4], [5]]

منبع: https://typeofnan.dev/how-to-split-an-array-into-a-group-of-arrays-in-javascript