برنامه‌نویسی

آموزش توسعه یک برنامه انتقال فایل بسیار ساده با Python

آموزش توسعه یک برنامه انتقال فایل بسیار ساده با python

یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های امروزه‌ی ما در استفاده از پلتفرم‌های مختلف این است که نمی‌توانیم متوجه شویم چه کسی به اطلاعات شخصی ما دسترسی دارد یا از این اطلاعات برای چه مقاصدی استفاده می‌شود. همچنین حمله‌هایی مانند MITM در تشدید این نگرانی‌ها نیز تاثیرگذارند. به‌همین منظور ما در این مقاله تصمیم داریم ایجاد یک برنامه‌ی بسیار ساده برای انتقال فایل‌ها در یک شبکه‌ی محلی را به شما آموزش دهیم.

ایده‌ی ما برای توسعه‌ی این برنامه ایجاد دو اسکریپت جداگانه برای سرور و کلاینت است. سرور مسئولیت دریافت فایل‌ها را برعهده دارد و کلاینت به سرور متصل می‌شود تا فایل مورد نظرش را در سرور آپلود کند.

بیایید در قدم اول به‌سراغ توسعه‌ی سرور برنامه برویم:

# File-Transer Server
import socket
import tqdm
import os

SERVER_HOST = "0.0.0.0"
SERVER_PORT = 5001
BUFFER_SIZE = 4096
SEPARATOR = "<SEPARATOR>"

s = socket.socket()
s.bind((SERVER_HOST, SERVER_PORT))
s.listen(10)
print(f"[*] Listening as {SERVER_HOST}:{SERVER_PORT}")
print("Waiting for the client to connect... ")
client_socket, address = s.accept()
print(f"[+] {address} is connected.")
received = client_socket.recv(BUFFER_SIZE).decode()
filename, filesize = received.split(SEPARATOR)
filename = os.path.basename(filename)
filesize = int(filesize)
progress = tqdm.tqdm(range(filesize), f"Receiving {filename}", unit="B", unit_scale=True, unit_divisor=1024)
with open(filename, "wb") as f:
  while True:
    bytes_read = client_socket.recv(BUFFER_SIZE)
    if not bytes_read:
      break
    f.write(bytes_read)
    progress.update(len(bytes_read))
client_socket.close()
s.close()

در کدهای فوق از کتابخانه‌ی tqdm برای ایجاد progress bar و از کتابخانه‌ی socket برای انتقال فایل در شبکه استفاده شده است. پس از اجرای اسکریپت فوق می‌توانید درخواست‌های انتقال فایل خود را از طریق پورت ۵۰۰۱ به آدرس IP سرور ارسال کنید.

پس از توسعه‌ی سرور برنامه باید به‌سراغ کلاینت آن برویم:

# File-Transer Client
import socket
import tqdm
import os

SEPARATOR = "<SEPARATOR>"
BUFFER_SIZE = 4096

s = socket.socket()
host = input("Enter Server IP : ")
port = 5001
print(f"[+] Connecting to {host}:{port}")
s.connect((host, port))
print("[+] Connected to ", host)
filename = input("File to Transfer : ")
filesize = os.path.getsize(filename)
s.send(f"{filename}{SEPARATOR}{filesize}".encode())
#file = open(filename, 'wb')

progress = tqdm.tqdm(range(
  filesize), f"Sending {filename}", unit="B", unit_scale=True, unit_divisor=1024)
with open(filename, "rb") as f:
  while True:
    bytes_read = f.read(BUFFER_SIZE)
    if not bytes_read:
      break
    s.sendall(bytes_read)
    progress.update(len(bytes_read))
s.close()

در اولین مرحله پس از اجرای اسکریپت کلاینت از شما خواسته می‌شود تا آدرس IP سرور را وارد کنید و در مرحله‌ی بعد مسیر فایلی که می‌خواهید به سرور انتقال پیدا کند، از شما درخواست می‌شود تا درنهایت فایل مورد نظر شما در سرور آپلود شود.

همان‌طور که در ابتدای مقاله گفته شده بود، هدف از این مقاله آموزش توسعه‌ی یک برنامه‌ی انتقال فایل بسیار ساده با استفاده از اسکریپت Python است اما شما می‌توانید قابلیت‌های جدیدی را براساس نیازهای خود به این برنامه اضافه کنید. برای مثال می‌توانید قابلیت دریافت چندین فایل مختلف از کلاینت‌های مختلف را در سرور برنامه پیاده‌سازی کرده یا فایل‌ها را قبل از ارسال توسط کلاینت به سمت سرور، فشرده و رمزنگاری کنید.

منبع: https://medium.com/geekculture/build-your-own-file-transfer-app-using-python-within-5-minutes-56adffc7906b