برنامه‌نویسی

آموزش راه‌اندازی برنامه React با NGINX در Docker


۱۲ اسفند ۱۳۹۹
آموزش راه‌اندازی برنامه react با nginx در docker

در این مقاله قصد داریم تا یک برنامه‌ی React که با دستور npx create-react-app ساخته شده‌ است را با وب سرور NGINX به‌حالت production در Docker راه‌اندازی کنیم بنابراین بدون فوت وقت به‌سراغ پیاده‌سازی و راه‌اندازی برنامه می‌رویم.

ایجاد یک برنامه‌ی جدید React

در ابتدا اطمینان حاصل کنید که Node.js بر روی سیستم شما نصب شده است. سپس یک پوشه جدید ایجاد کرده و دستور زیر را در آن مسیر اجرا کنید تا یک برنامه‌ی React با نام react-nginx ساخته شود:

npx create-react-app react-nginx

با استفاده از npx این اطمینان حاصل می‌شود که برنامه‌ی ما با آخرین نسخه‌ی create-react-app ساخته می‌شود. پس از اجرای موفقیت آمیز دستور فوق، یک پوشه‌ی جدید با نام react-nginx ایجاد خواهد شد که با دستور cd react-nginx می‌توانید وارد آن پوشه شوید.

پیکربندی Dockerfile و ایجاد یک Docker image

برای پیکربندی Docker بایستی دو فایل با نام‌های Dockerfile و .dockerignore در مسیر برنامه‌ react-nginx ایجاد کنید. سپس با اجرای دستور زیر اطمینان حاصل کنید پوشه‌ی node_modules در مراحل بعد دردسر ساز نشود:

echo "node_modules" > .dockerignore

حال فایل Dockerfile را با ویرایشگر مورد علاقه‌ی خود باز کرده و کدهای زیر را در آن قرار دهید:

# First Stage to build front-end assets
FROM node AS builder

WORKDIR /usr/src/app

COPY . .

RUN npm install && npm run-script build

# Second Stage to serve front-end assets
FROM nginx

WORKDIR /usr/share/nginx/html

RUN rm -rf ./*

COPY --from=builder /usr/src/app/build .

EXPOSE 80

ENTRYPOINT ["nginx", "-g", "daemon off;"]
  • FROM node AS builder: مشخص می‌کنیم که از node image در Docker image نهایی به‌عنوان builder برنامه استفاده می‌شود.
  • WORKDIR /usr/src/app: در این تکه کد مسیر /usr/src/app به‌عنوان working directory انتخاب می‌شود.
  • COPY . .: تمام فایل‌های مسیر فعلی به‌جز پوشه‌ی node_module که قبل‌تر آن را در .dockerignore مشخص کرده بودیم، در working directory مشخص شده کپی خواهد شد.
  • RUN npm install && npm run-script build: دستورهای مورد نیاز برای نصب پکیج‌های موجود در فایل package.json و build برنامه به حالت production با استفاده از RUN اجرا خواهد شد.

پس از stage اول که برنامه‌ی نهایی ما در آن ساخته می‌شود به سراغ stage دوم یعنی پیاده‌سازی وب سرور NGINX می‌رویم:

  • FROM nginx: در این قسمت مشخص می‌کنیم که image مورد استفاده‌ی ما NGINX است.
  • WORKDIR /usr/share/nginx/html: حال برای این stage مسیر /usr/share/nginx/html را به‌عنوان working directory انتخاب می‌کنیم.
  • RUN rm -rf ./*: دستور rm -rf ./*، فایل‌های پیش‌فرض NGINX را حذف می‌کند.
  • COPY --from=builder /usr/src/app/build .: فایل‌های استاتیک که در stage اول build شده است در مسیر /usr/share/nginx/html کپی می‌شود.
  • EXPOSE 80: برای مشخص کردن پورت باز مورد نیاز برنامه از این تکه کد استفاده می‌شود.
  • ENTRYPOINT ["nginx", "-g", "daemon off;"]: در container که با استفاده از این image ساخته می‌شود، وب سرور NGINX به‌صورت global اجرا خواهد شد.

در مرحله‌ی بعد بایستی با استفاده از Dockerfile فعلی یک image با نام react-nginx ایجاد کنید:

docker build -t react-nginx .

پس از ایجاد شدن image می‌توانید با اجرای دستور زیر یک container ایجاد کرده و خروجی برنامه را در آدرس localhost:8000 مشاهده کنید:

docker run --name react-nginx-app --rm -it -p 8000:80 react-nginx