برنامه‌نویسی

تبدیل object به array در زبان PHP


۱۱ شهریور ۱۳۹۹
تبدیل object به array در زبان php

یکی از ساختارهای داده‌ای که در classهای برنامه‌های PHP تعریف می‌شود، object است و بعضی افراد object را instance هم می‌نامند. به‌طور کلی ما یک بار class را تعریف کرده و سپس تعداد زیادی object می‌سازیم که به آن class تعلق دارند. یکی از ساختارهای داده‌ای که یک یا چند نوع از مقادیر مشابه را با یک نام ذخیره می‌کند، array نام دارد اما associative array در PHP، با array متفاوت است. از associative arrayها برای ذخیره مقادیر به صورت key-value استفاده می‌شود. ما در این مقاله یاد خواهیم گرفت که چگونه در زبان PHP یک object را به array تبدیل کنیم. مواردی که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت به شرح زیر هستند:

  • چگونگی تبدیل object به array در زبان PHP
  • استفاده از توابع Json Decode و Json Encode

چگونگی تبدیل object به array در زبان PHP

این کار را در برنامه‌نویسی با عنوان type casting یا به عبارتی، تغییر نوع ساختار داده می‌شناسند و البته در هر زبان، قوانین و سینتکس خاص خود را دارد.

با کد زیر در زبان PHP می‌توانید یک object را به array تبدیل کنید:

$Array_var = (array) $Obj;

کدهای زیر یک مثال کلی‌تر برای نشان دادن type casting در زبان PHP هستند:

<?php
class hotel
{
var $item1;
var $item2;
var $item3;
function __construct( $food1, $food2, $food3)
{
$this->item1 = $food1;
$this->item2 = $food2;
$this->item3 = $food3;
}
}
// Create object for class(hotel)
$food = new hotel("biriyani", "burger", "pizza");
echo "Before conversion : ";
echo "<br>";
var_dump($food);
echo "<br>";
// Coverting object to an array
$foodArray = (array)$food;
echo "After conversion :";
var_dump($foodArray);
?>

استفاده از توابع Json Decode و Json Encode

رشته encode شده JSON را می‌توان توسط تابع json_decode به متغیرهای PHP تبدیل کرد و عکس همین موضوع هم صادق است یعنی با تابع json_encode می‌توانیم متغیرها را به JSON تبدیل کنیم.

$Array_var = json_decode(json_encode($obj), true);

مثال کامل‌تر:

<?php
class hotel
{
var $var1;
var $var2;
function __construct( $bill, $food )
{
$this->var1 = $bill;
$this->var2 = $food;
}
}
// Creating object
$food = new hotel(500, "biriyani");
echo "Before conversion:";
echo "<br>";
var_dump($food);
echo "<br>";
// Converting object to associative array
$foodArray = json_decode(json_encode($food), true);
echo "After conversion:";
var_dump($foodArray);
?>

منبع: https://www.edureka.co/blog/convert-object-to-array-in-php