برنامه‌نویسی

۶ قابلیت YAML که اکثر برنامه‌نویسان از آن‌ها بی‌اطلاع هستند

۶ قابلیت yaml که اکثر برنامه‌نویسان از آن‌ها بی‌اطلاع هستند

YAML یک فرمت فایل است که معمولا برای data serialization استفاده می‌شود. همچنین پروژه‌های زیاد وجود دارند که از فایل‌های YAML به‌منظور پیکربندی استفاده می‌کنند برای مثال می‌توانیم به Docker-compose، pre-commit, TravisCI، AWS Cloudformation، ESLint، Kubernetes، Ansible اشاره داشته باشیم. بنابراین آشنایی با قابلیت‌های YAML می‌تواند بسیار مفید باشد.

در ابتدا باید بدانید که YAML با توجه به این مقاله بسیاری قابلیت‌های JSON را در خود دارد. هر فایل معتبر JSON نیز یک فایل معتبر YAML است. این یعنی شما تمام نوع‌های متغیر مورد نیاز خود مانند integerها، floatها، stringها، booleanها، null و همچنین sequence‌ها و mapها را در اختیار دارید. به نسبت زبان برنامه‌نویسی که از آن استفاده می‌کنید ممکن است sequence را به‌عنوان array یا list و از map به‌عنوان dictionary استفاده کنید.

یک فایل YAML معمولا به شکل زیر است:

mysql:
 host: localhost
 user: root
 password: something
preprocessing_queue: # Line comments are available!
 - name: preprocessing.scale_and_center
  width: 32
  height: 32
 - preprocessing.dot_reduction
use_anonymous: true

Equivalent Notation

برای پیاده‌سازی فایل‌های YAML روش‌های معادل زیادی وجود دارد:

list_by_dash:
 - foo
 - bar
list_by_square_bracets: [foo, bar]
map_by_indentation:
 foo: bar
 bar: baz
map_by_curly_braces: { foo: bar, bar: baz }
string_no_quotes: Monty Python
string_double_quotes: "Monty Python"
string_single_quotes: 'Monty Python'
bool_english: yes
bool_english_no: no
bool_python: True
bool_json: true

یکی از مواردی که باید به آن توجه داشته باشید:

language: no # ISO 639-1 code for the Norwegian language

این no به‌معنای false است و برای نوشتن no می‌توانید آن را در double quotes یا single quotes بگذارید. البته به‌طور کلی توصیه می‌شود که از true و false برای مقادیر boolean استفاده شود اما در YAML می‌توانید به ۱۱ روش booleanها را مقداردهی کنید.

اگر می‌خواهید از quotes برای stringها استفاده کنید بهتر است از double quotes استفاده شود زیرا برای افراد تازه‌کاری که می‌خواهند با فایل‌های YAML کار کنند قابل درک‌تر است.

البته معادل‌های بسیار زیاد دیگری وجود دارد و همان‌طور که Tom Ritchford اشاره کرده است شاید این معادل‌های بسیار زیاد باعث شود تا فایل‌های YAML انتخابی خطرناک و نامناسب باشند.

Long Strings

disclaimer: >
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 In nec urna pellentesque, imperdiet urna vitae, hendrerit
 odio. Donec porta aliquet laoreet. Sed viverra tempus fringilla.

YAML فوق معادل JSON زیر است:

{ "disclaimer": "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In nec urna pellentesque, imperdiet urna vitae, hendrerit odio. Donec porta aliquet laoreet. Sed viverra tempus fringilla." }

Multi-Line String

mail_signature: |
 Martin Thoma
 Tel. +49 123 4567

YAML فوق معادل JSON زیر است:

{ "mail_signature": "Martin Thoma\nTel. +49 123 4567" }

Anchor

email: &emailAddress "info@example.de"
id: *emailAddress

YAML فوق معادل JSON زیر است:

{
  "email": "info@example.de",
  "id": "info@example.de"
}

با استفاده از & یک متغیر با نام emailAddress و مقدار info@example.de تعریف می‌شود و *emailAddress به مقدار متغیر تعریف شده اشاره می‌کند.

شما می‌توانید همین کار را با mapping انجام دهید:

foo: &default_settings
 db:
  host: localhost
  name: main_db
  port: 1337
 email:
  admin: admin@example.com
prod: *default_settings
dev: *default_settings

معادل:

{
  "dev": {
    "db": {
      "host": "localhost",
      "name": "main_db",
      "port": 1337
    },
    "email": {
      "admin": "admin@example.com"
    }
  },
  "foo": {
    "db": {
      "host": "localhost",
      "name": "main_db",
      "port": 1337
    },
    "email": {
      "admin": "admin@example.com"
    }
  },
  "prod": {
    "db": {
      "host": "localhost",
      "name": "main_db",
      "port": 1337
    },
    "email": {
      "admin": "admin@example.com"
    }
  }
}

ممکن است بخواهید که رمزعبور دیتابیس یا هر داده‌ی دیگری را به تنظیمات dev و prod اضافه کنید که با استفاده از merge key << می‌توان این کار را انجام داد.

foo: &default_settings
 db:
  host: localhost
  name: main_db
  port: 1337
 email:
  admin: admin@example.com
prod:
 <<: *default_settings
 app:
  port: 80
dev: *default_settings

YAML فوق معادل JSON زیر است:

{
  "foo": {
    "db": {
      "host": "localhost",
      "name": "main_db",
      "port": 1337
    },
    "email": {
      "admin": "admin@example.com"
    }
  },
  "prod": {
    "app": {
      "port": 80
    },
    "db": {
      "host": "localhost",
      "name": "main_db",
      "port": 1337
    },
    "email": {
      "admin": "admin@example.com"
    }
  },
  "dev": {
    "db": {
      "host": "localhost",
      "name": "main_db",
      "port": 1337
    },
    "email": {
      "admin": "admin@example.com"
    }
  }
}

Type Casting

!! در YAML معنای خاصی دارد و با توجه به این مستندات کوتاه‌ شده‌ی !tag:yaml.org,2002: است.

برای تبدیل نوع متغیر می‌توانید به‌صورت زیر عمل کنید:

price: !!float 42
id: !!str 42

یا در موارد پیچیده‌تر می‌توانیم داده‌ها را به انواع داده‌هایی که در زبان Python تعریف شده‌اند اما در YAML به‌صورت مستقیم وجود ندارند، تبدیل کنیم:

tuple_example: !!python/tuple
 - 1337
 - 42
set_example: !!set { 1337, 42 }
date_example: !!timestamp 2020-12-31

YAML فوق را می‌توان معادلی برای کدهای زیر دانست:

import yaml
import pprint

with open("example.yaml") as fp:
  data = fp.read()

pp = pprint.PrettyPrinter(indent=4)

pased = yaml.unsafe_load(data)
pp.pprint(pased)

که خروجی آن به‌صورت زیر است:

{  'date_example': datetime.date(2020, 12, 31),
  'set_example': set([42, 1337]),
  'tuple_example': (1337, 42)}

در این مثال از تگ مخصوص برای زبان Python یعنی !!python/tuple و برخی تگ‌های استاندارد YAML استفاده شده است. PyYaml اطلاعات بیشتری در این باره ارائه می‌دهد:

## Standard YAML tags
YAML        Python 3
!!null       None
!!bool       bool
!!int       int
!!float      float
!!binary      bytes
!!timestamp    datetime.datetime
!!omap, !!pairs  list of pairs
!!set       set
!!str       str
!!seq       list
!!map       dict## Python-specific tags
YAML        Python 3
!!python/none   None
!!python/bool   bool
!!python/bytes   bytes
!!python/str    str
!!python/unicode  str
!!python/int    int
!!python/long   int
!!python/float   float
!!python/complex  complex
!!python/list   list
!!python/tuple   tuple
!!python/dict   dict## Complex Python tags
!!python/name:module.name     module.name
!!python/module:package.module  package.module
!!python/object:module.cls    module.cls instance
!!python/object/new:module.cls  module.cls instance
!!python/object/apply:module.f  value of f(...)

توجه داشته باشید که load کردن تگ‌های غیر استاندارد، ایمن نیست! اما به‌هرصورت اجرای کدهای دلخواه با !!python/object/apply:module.f امکان‌پذیر است. در PyYaml به yaml.unsafe_load نیاز است تا بتوانید از آن استفاده کنید.

Multiple Documents در یک فایل YAML

شما می‌توانید با استفاده از سه - داکیومنت‌های جداگانه‌ای داشته باشید:

foo: bar
---
fizz: buzz

در Python می‌توانید به‌صورت زیر عمل کنید:

import yaml

with open("example.yaml") as fp:
  data = fp.read()

parsed = yaml.safe_load_all(data) # parsed is a generator

اگر متغیر parsed را به list تبدیل کرده و آن را print کنید، خروجی به شکل زیر خواهد بود:

[{'foo': 'bar'}, {'fizz': 'buzz'}]

توجه داشته باشید که این یک معادل جایگزین برای ایجاد list نیست.

منبع: https://levelup.gitconnected.com/6-yaml-features-most-programmers-dont-know-164762343af3